Od 8. do 10. septembra 2018. održan je četvrti modul u okviru mentorske podrške izgradnji kapaciteta crnogorskih članica Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske. Tema se odnosila na vještine komunikacije i pravila vidljivosti projekata koji se finansiraju iz EU fondova. Trenerski tim činile su: Martina Vučelić, Lidija Brnović i Zvezdana Oluić.

Projekat finansira Evropska komisija. Fondacija Ana i Vlade Divac je vodeći partner dok Prima implementira projekat u Crnoj Gori. Organizacije koje su učestvovale na treningu bave se omladinskim politikama i participacijom mladih, a podržane su kroz program mentorskog i finansijskog jačanja kapaciteta. Iz Crne Gore to su: Omladinski kulturni centar iz Herceg Novog, Romska organizacija mladih “Phiren Amenca – Koračajte s nama” iz Podgorice i Građanski kreativni centar sa Cetinja.

#ybh4wbt

From September 8th to 10th 2018, the fourth module was realized under the mentor-ship support to capacity building of Montenegrin members of the Youth Bank Hub for Western Balkans and Turkey. The topic was related to the communication skills and visibility rules of projects financed from EU funds. The training team was consisted of: Martina Vucelic, Lidija Brnovic and Zvezdana Oluic.

The project is funded by the European Commission. The Ana and Vlade Divac Foundation is the leading partner while Prima is implementing the project in Montenegro. Organizations that participated in the training are engaged in youth policies and youth participation, and are supported through a mentoring and financial capacity building program. From Montenegro these are: Youth Cultural Center from Herceg Novi, Roma Youth Organization “Phiren Amenca – Walk With Us” from Podgorica and Civic Creative Center from Cetinje.