Mladi kroz aktivizam mogu lakše da shvate čime žele da se bave u životu, da se informišu o prilikama i mogućnostima koje im se nude, kao i da utiču na kreiranje omladinskih politika, poručili su iz nevladine organizacije (NVO) Prima.

Predstavnica NVO Prima, Jelena Jovanović, podsjetila je da je ta organizacija osnivačica Mreže omladinskih fondova za Zapadni Balkan i Tursku, zajedno za četiri organizacije iz regiona.

„U toku prethodne sedmice Prima je potpisala ugovor sa tri organizacije iz Crne Gore, koje će u narednih godinu, raditi istraživanje o potrebama mladih, na osnovu kojeg će kreirati i predlagati omladinske politike, ali takođe će podsticati mlade na aktivno učešće u društvenom, socijalnom i ekonomskom životu, uz pomoć grantova koje smo im dodijelili u iznosu od po 14 hiljada eura“, navela je Jovanović.

Kako je precizirala, tri organizacije iz Crne Gore koje su nove članice Mreže omladinskih fondova za Zapadni Balkan i Tursku su Phiren Amenca, Koračajte sa nama, romska organizacija mladih iz Podgorice, Omladinski kulturni centar iz Herceg Novog i Građanski kreativni centar sa Cetinja.

„Sljedeći korak u okviru projekta Mreža omladinskih fondova za Zapadni Balkan i Tursku jeste nastavak mentorske podrške za tri nove organizcije u našoj mreži, koja će biti realizovana u septembru“, najavila je Jovanović.

Ona je kazala da je projekat „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ podržala Evropska komisija kroz program IPA CSF, a koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa NVO Prima, organizacijom Partners iz Albanije, Asocijacijom za obrazovanje MLADIINFO INTERNATIONAL iz Makedonije i Fondacijom volontera zajednice iz Turske.

Kvalifikovana omladinska aktivistkinja, Polina Čečina, kazala je da se preselila u Crnu Goru iz Rusije prije osam godina, kad je imala 13, navodeći da se u školi dobro uklopila.

„Nakon nekoliko godina adaptacije, shvatila sam da imam potrebu da se aktiviram i da radim nešto, jer sam u Rusiji bila generalno aktivna i ta moja potreba se vratila. Shvatila sam da moram da se pokrenem. Ključna tačka je bilo otvaranje Omladinskog kluba u Tivtu. Tu sam se uključila od početka i krenula da volontiram“, navela je Čečina.

Ona je kazala da je shvatila, kada je krenula da volontira, da je to ispunjava, navodeći da se postepeno uključila u omladinski aktivizam, postala  vršnjačka edukatorka i počela da učestvuje u Erasmus projektima.

„To mi je promijenilo život, jer sam shvatila šta me ispunjava i čini srećnom, mnogo bolje sam upoznala sebe, a da ne kažem koliko sam novih prijatelja stekla preko tih aktivnosti. Shvatila sam koji fakultet želim da upišem i čime želim da se bavim u životu“, rekla je Čečina.

Ona je kazala da je danas aktivna na više polja, navodeći da pokušava to da podijeli sa vršnjacima, „da bi oni shvatili kakve prilike imaju, a ne koriste ih, zato što mladi u našoj sredini nisu dovoljno informisani“.

„Postoji veliki broj prilika i mogućnosti za koje mnogi od mojih vršnjaka ne znaju da postoje. Sve je jako jednostavno i pristupačno samo je stvar informisanosti i da mlada osoba ima želju da se informiše. Treba početi od jednostavnih stvari kao što je volontiranje u lokalnoj zajednici“, rekla je Čečina.

Postoji i, kako je dodala, veliki broj nevladinih organizacija koje nude te mogućnosti mladima, „samo je potrebna želja“.

Vršnjački edukator i član NVO Prima, Nemanja Dragišić, ocijenio je da je učešće mladih bitno zato što oni, kako je rekao, najbolje znaju kako da se izbore za svoja prava i potrebe.

„Mladi mogu dati drugačiji pogled i svoje shvatanje na temu omladinskih politika. Smatram da se mladi trebaju informisati na kojim mjestima i kojim institucijama se trebaju obratiti da bi mogli da daju svoje prijedloge i savjete za dalju obradu omladinskih politika“, rekao je Dragišić.

Članica Radne grupe za izradu lokalnog plana o mladima na Cetinju i Građanskog kreativnog centra, Bojana Ivanović, smatra da glas mladih nije dovoljno zastupljen u društvu.

„Mislim da me je neznanje natjeralo da se prijavim za članstvo u Radnoj grupi. Mi, kao mladi, nismo upućeni šta predstavlja taj dokument. Mislim da to ne treba da bude lista želja odraslih osoba, nego da se i mi mladi pitamo“, istakla je Ivanović.

Ona smatra da, kao mlada osoba, treba da ima glas i pravo da bude upućena šta taj dokument predstavlja, a nakon toga da, kako je navela, izrazi svoje želje i potrebe, „kao i potrebe svojih vršnjaka“.

„Mislim da je, kao predstavnika srednjih škola, to moja uloga u radnoj grupi. Mislim da mogu mnogo da doprinesem, iako nemam mnogo godina i iskustva, koliko imaju odrasle osobe, ali smatram da me to ne čini manje značajnom od njih“, rekla je Ivanović.

Activism helps young people to create policies that concern them

Through activism Young people can more easily understand what they want to do in life, to get information about the possibilities and opportunities they are offered, as well as to influence the creation of youth policies, said NGO Prima.

Prima NGO representative, Jelena Jovanović, reminded that this organization is the founder of the Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey Network, along with four organizations from the region.

“During the previous week, Prima signed a contract with three organizations from Montenegro, which will in the coming year do research on the needs of young people, on the basis of which they will create and propose youth policies, but will also encourage young people to participate actively in the social, economic and political life, with the help of the grants we have gave them in the amount of 14 thousand euros for each organization, “said Jovanovic.

As she pointed out, three organizations from Montenegro, which are new members of Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey Network, are Phiren Amenca-Walk with us, the Roma youth organization from Podgorica, the Youth Cultural Center from Herceg Novi and the Civic Creative Center of Cetinje.

“The next step within the project Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey is continuation of mentoring support for three new organizations in our network, which will be realized in September,” Jovanovic announced.

She said that the project “Youth Banks Hub for the Western Balkans and Turkey” was supported by the European Commission through the IPA CSF program, run by the Foundation Ana and Vlade Divac, in partnership with NGO Prima, Partners Albania for Change, MLADIINFO INTERNATIONAL from Macedonia and the Community Volunteers Foundation from Turkey.

A qualified youth activist, Polina Čečina, said she moved to Montenegro eight years ago, when she was 13, stating that she fit into the school well.

“After several years of adaptation, I realized that I had the need to activate and do something, because I was generally active in Russia and my need to participate in society came back. I realized I had to move. The key point was the opening of the Youth Club in Tivat. I got involved from the beginning and started volunteering, “said Cecina.

She said that she realized when she started volunteering, that it fulfilled her, adding that she gradually became involved in youth activism, became a peer educator and began to participate in Erasmus projects.

“It changed my life, because I realized what was happening to me and that made me happy, I got familiar with myself much better, not to say how many new friends I got through these activities. I realized which faculty I want to enroll and what I want to do in my life, “said Čečina.

She said she is active today in several fields, saying she is trying to share it with her peers, “so that they understand what opportunities they have and do not use them, because the young people in our community are not sufficiently informed.”

“There are many opportunities that many of my peers do not know exist. Everything is very simple and accessible, it is only a matter of information and that the young person has the desire to be informed. It should start with simple things like volunteering in the local community, “said Čečina.

There is, as she added, a large number of non-governmental organizations offering these opportunities to young people, and her peers “only need a desire” to use these possibilities.

Peer educator and member of NGO Prima, Nemanja Dragišić, said that the participation of young people is important because they, as he said, know the best how to fight for their rights and needs.

“Young people can give a different view and their understanding of youth policy. I think that young people need to be informed which places and institutions they need to address in order to be able to provide their suggestions and advices for further processing of youth policies, “Dragišić said.

A member of the Working Group for creating a local youth plan in Cetinje and representative of Civic Creative Center, Bojana Ivanovic, believes that the voice of young people is not sufficiently represented in society.

“I think that ignorance made me apply for membership in the Working Group. We, as young people, are not aware of what this document represents. I think that this should not be a list of the wishes of adults, but that we also ask the young people, “said Ivanovic.

She believes that, as a young person, she should have the voice and the right to be informed of what this document represents, and afterwards, as she stated, express her wishes and needs, “as well as the needs of her peers”.

“I think that as a representative of High schools, this is my role in the working group. I think that I can contribute a lot, although I do not have as much years and experiences as adults, but I do not think it makes me less important than them, “Ivanovic said.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0d6m8g0OjgA

https://www.youtube.com/watch?v=DedzUDEZxIs