Nevladine organizacije (NVO) Omladinski kulturni centar iz Herceg Novog, Romska organizacija mladih Koračajte sa nama – Phiren amenca iz Podgorice i Građanski kreativni centar sa Cetinja učestvovale su u obuci o pravilima, procedurama i finansijskim upravljanjem projekata u cilju njihove uspješnije implementacije.

Te tri organizacije dobitnici su projekata u okviru Programa mentorske i finansijske podrške novih članica Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske, čiji je osnivač za Crnu Goru NVO Prima, a koji se sprovodi u okviru šireg istoimenog regionalnog projekta, uz podršku Evropske komisije.

Izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović Ivanović, kazala je da je danas treći dan obuke „Strateško planiranje, administrativna i finansijska implementacija projekta“, čija tema su finansije.

„Bavićemo se procedurama Evropske unije (EU) za vođenje projekata koje finansira Evropska komisija (EK), kao što je to slučaj sa ovim projektom. U fokusu nam je PRAG procedura sa jedne strane, dok sa druge strane želimo da podignemo naše kapacitete koji se tiču toga kako da skladištimo, arhiviramo dokumentaciju vezanu za projekte“, navela Perović Ivanović.

Ona je kazala da su se prethodna dva dana na obuci bavili strateškim planiranjem i osnovom implementacije projekata, navodeći da su, osim učenja, sa trenericom uradili strateške planove i dokumente za sve nove članice.

„Organizacije su samo donekle upoznate sa ovim procedurama. Sa jedne strane, većina organizacija koje prisustvuju treningu nije imala mnogo projekata u kojima je donator EK. Uglavnom su to bili grantovi domaćih, lokalnih ili nacionalnih donatora, pa su time procedure drugačije i zahtijevnije kad je u pitanju EK“, navela je Perović Ivanović.

Prema njenim riječima, jedan od prvih problema koje su konstatovali tokom obuke, a sa kojim se organizacije suočavaju, jeste da male i srednje razvijene organizacije kakve su obuhvaćene Programom mentorske i finansijske podrške „imaju manir da u projektima planiraju veliki broj aktivnosti, a za veoma mali budžet“.

„Time bivaju prenatrpani i dolaze u situaciju da splašnjava motivacija da se bave ovim poslom, koji de fakto jeste humanitarni, ali se ne može raditi bez novca. Drugi problem koji smo uočili jeste da često postoje različita pravila za jednu istu stvar vezano za domaće zakonodavstvo ili pravila svakog posebnog donatora“, rekla je Perović Ivanović.

Ona je ocijenila da je obuka prilika da se organizacije upoznaju sa svim pravilima, procedurama i načinima kako da, kako je navela, dobro i odgovorno rade svoj posao, „kako i da u zakonskom smislu finansije budu rađene kako treba“.

Govoreći o narednim aktivnostima koje planiraju da sprovedu u okviru Mreže, Perović Ivanović je istakla da će tokom cijelog avgusta do sredine septembra baviti obukama novih članica.

„Teme su uglavnom vezane za model omladinskog fonda, kako se sprovodi, kako voditi ovaj projekat, kako raditi na većoj vidljivosti projekata i da na taj način povećamo efekete. Slijedi nam da potpišemo ugovore sa novim članicama i da njihovi projekti zvanično počnu. Zvaničan početak projekata je planiran za 15. avgust“, istakla je Perović Ivanović.

Predstavnik NVO „Romske organizacije mladih“, Elvis Berišaj, istakao je da trodnevna obuka ima veliki značaj za realizaciju budućih projekata i postizanje efikasnijih rezultata.

On je kazao da će ta organizacija, u okviru Programa mentorske i finansijske podrške novih članica Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske, sprovoditi projekat „Mladi za mlade“.

„Ovaj projekat se tiče jačanja kapaciteta mladih iz romske zajednice, ali i mladih iz neromske zajednice, da aktivno uzmu učešće u zajednici, kao i da uspostave saradnju sa lokalnim samoupravama“, pojasnio je Berišaj.

On je istakao da će tokom projekta, pored saradnje sa mladima na lokalnom nivou, uspostaviti i saradnju sa lokalnim samoupravama u Beranama, Nikšiću, Ulcinju, Herceg Novom i Podgorici.

„Kroz projekat smo predvidjeli da, u pet opština, regrutujemo po četiri mlade osobe, nakon čega ćemo sa njima proći obuku o lobiranju za određene inicijative, za koje smatraju da bi trebalo pokrenuti i realizovati u tim opštinama. Tokom projekta,  sprovešćemo istraživanje o potrebama mladih kroz ekonomsko uključivanje i politički aktivizam u zajednici“, naveo je Berišaj.

Predstavnica NVO Omladinsko kulturni centar iz Herceg Novog, Nataša Dendić, rekla je da obuke poput današnje omogućavanju kvalitetniju realizaciju projekta.

„Svaka nova obuka i svako novo saznanje jača organizaciju i olakšava implementaciju projekata. Naš projekat se bavi aktivnim učešćem mladih u kreiranju lokalnih politika“, kazala je Dendić.

Ona je pojasnila da predviđene aktivnost podrazumijevaju sprovođenje opsežnog istraživanja na nivou Opštine Herceg Novi tokom kojeg će, kako je navela, biti uključeni mladi od 15 do 30 godina.

„Kroz implementaciju projekta i njegovim završetkom, pretpostavljamo da ćemo dobiti opštu sliku stanja u Herceg Novom i da ćemo dobiti strateški izuzetno bitan dokument, odnosno Lokalni plan akcije za mlade, kao i veću prepoznatljivost naše organizacije“, poručila je Dendić.

Predstavnica NVO Građanski kreativni centar, Milica Marković, ocijenila je da je obuka koju sprovodi NVO Prima značajna zbog implementacije budućih projekata.

„Cilj našeg projekta jeste osnaživanje mladih u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i uspostavljanje dijaloga sa lokalnim strukturama, kao i sa organizacijama koje se bave mladima“, kazala je Marković.

Ona je rekla da će projekat trajati godinu, a da su, kako je navela, u fokusu dva istraživanja.

„Istraživanja će se baviti ekonomskom situacijom, kao i koliko su mladi zadovoljni životom trenutno. Podrazumijeva 200 mladih ispitanka, od 15 do 30 godina“, rekla je Marković.

Projekat „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ podržala je Evropska komisija kroz program IPA CSF, a koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa NVO Prima, organizacijom Partners iz Albanije, Asocijacijom za obrazovanje MLADIINFO INTERNATIONAL iz Makedonije i Fondacijom volontera zajednice iz Turske.

Training will contribute to better implementation of projects of new network members from Montenegro

Non-governmental organizations (NGOs) Youth Cultural Center from Herceg Novi, Roma Youth Organization Follow us – Phiren Amenca from Podgorica and Civic Creative Center from Cetinje participated in training on the rules, procedures and financial management of projects in order to successfully implement them.

These three organizations are the winners of projects under the Program of mentoring and financial support of new members of the Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey Network, whose founder in Montenegro is NGO Prima, which is implemented within the wider regional project of the same name, with the support of the European Commission.

Executive director of NGO Prima, Aida Perović Ivanović, said that today is the third day of the training “Strategic Planning, Administrative and Financial Implementation of the Project”, whose theme is finance.

“We are committed to the European Union (EU) procedures for managing projects funded by the European Commission (EC), as is the case with this project. Our focus is on the PRAG procedure on the one hand, while on the other hand we want to raise our capacities regarding how to store and archive the documentation related to projects “, stated Perović Ivanović.

She said that in the past two days in the training participants engaged in strategic planning and the basis of project implementation, stating that, apart from learning, they made strategic plans and documents for all new members with the trainer.

“Organizations are only a little familiar with these procedures. On the one hand, most of the organizations that attended the training did not have many projects in which the EC donor. Mostly they were grants from domestic, local or national donors, which is why procedures are different and more demanding when it comes to the EC, “said Perović Ivanović.

According to her, one of the first problems identified during the training, with which organizations are facing, is that small and medium-sized organizations included in the Mentoring and Financial Support Program “have a maneuver in planning a large number of activities in the projects, for very small budget”.

“They are overcrowded and in a situation of being overwhelmed by the motivation to deal with this business, which is humanitarian, but it can not work without money. Another problem we have noticed is that there are often different rules for the same thing in relation to domestic legislation or the rules of each particular donor, “said Perović Ivanović.

She assessed that training is an opportunity for organizations to familiarize themselves with all the rules, procedures and ways in which, as she stated, they are doing their job well and responsibly, “and that in the legal sense financials should be done properly.”

Speaking about the next activities they are planning to implement within the Network, Perović Ivanović emphasized that they will engage in training of new members during the whole of August to mid-September.

“The themes are mostly related to the model of the youth fund, how it is implemented, how to run this project, how to work on greater visibility of projects and thus increase the effects. It follows that we sign contracts with new members and that their projects officially begin. The official start of the projects is planned for August 15, “said Perović Ivanović.

A representative of the NGO Phiren Amenca – Walk with us, Roma Youth Organization, Elvis Berishaj, pointed out that the three-day training has great importance for the realization of future projects and achieving more effective results.

He said that the organization, under the Program mentoring and financial support of the new members of the Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey Network, will implement the project “Youth for Youth”.

“This project is about strengthening the capacity of youth from the Roma community, as well as young people from the non-Roma community, to actively take part in the community, as well as to establish cooperation with local self-governments,” Berishaj explained.

He emphasized that during the project, in addition to cooperating with youth at the local level, he will establish cooperation with local self-governments in Berane, Niksic, Ulcinj, Herceg Novi and Podgorica.

“Through the project, we predicted that in five municipalities, we recruit four young people, after which we will train them on lobbying for certain initiatives, which they believe should be initiated and implemented in these municipalities. During the project, we will conduct research on the needs of young people through economic inclusion and political activism in the community, “Berishaj said.

Representative of NGO Youth Cultural Center from Herceg Novi, Natasa Dendic, said that trainings such as today’s enable better implementation of the project.

“Every new training and every new knowledge strengthens the organization and facilitates the implementation of projects. Our project deals with the active participation of young people in the creation of local policies, “said Dendic.

She explained that the envisaged activities imply the implementation of extensive research at Herceg Novi Municipality, during which, as she said, young people from 15 to 30 years old will be involved.

“Through the implementation of the project and its completion, we assume that we will get a general picture of the situation in Herceg Novi and that we will receive an extremely important strategic document, Local Action Plan for Youth, as well as greater recognition of our organization”, said Dendic.

Representative of the NGO Civic Creative Center, Milica Markovic, assessed that the training conducted by NGO Prima is significant for the implementation of future projects.

“The goal of our project is to empower young people in the decision-making process at the local level, as well as to establish a dialogue with local structures, as well as with youth organizations,” said Markovic.

She said that the project will last for a year, and that, as she said, the focus is on two surveys.

“Research will deal with the economic situation, as well as how young people are content with their life at the moment. It will involve 200 young people, from 15 to 30 years of age, “said Markovic.

The project “Youth Banks Hub for the Western Balkans and Turkey” was supported by the European Commission through the IPA CSF program, led by the Foundation Ana and Vlade Divac, in partnership with NGO Prima, Mladiinfo International (Macedonia), Partners Albania for Change and Development (Albania) and Community Volunteers Foundation (Turkey).

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQLoJzZNcL0

https://www.youtube.com/watch?v=ww_aD3XRYw4

https://www.youtube.com/watch?v=loFngP-5lhY

https://www.youtube.com/watch?v=tV9fGiwP_m8