Nevladina organizacija (NVO) Prima se pridružila inicijativi omladinskih organizacija iz Crne Gore, koje zahtijevaju da se problemi u Crnogorskom omladinskom forumu (COF) riješe. Naime, inicijativa omladinskih organizacija se odnosi na hitno rješavanje problema u COF-u koji osporavaju razvoj i jačanje uloge istog kao krovne organizacije mladih u Crnoj Gori.
Otvoreno pismo prikazujemo u cjelosti:
– – –
Poštovani g-dine Škrijelj,
Polazeći od ideje da je Crnoj Gori i omladinskim organizacijama koje djeluju u njoj potrebna krovna organizacija kako bi svoje stavove, ideje i inicijative putem zajedničke platforme saopštavali i upućivali javnosti i resornim institucijama, dolje potpisane organizacije se zalažu za ,,oživljavanje” Crnogorskog omladinskog foruma (COF).
Naime, dolje potpisane organizacije su saglasne da je evidentno da je trenutna situacija u COF-u nepovoljna po ostvarivanje misije i vizije istog i uvjerene su da je potrebno temeljnije pristupiti rješavanju problema.
Na nedavno organizovanom sastanku u organizaciji Centra za javne politike, ocijenjeno je, od strane mnogih učesnika/ca, da su većina omladinskih organizacija, i organizacija koje se bave pitanjima mladih, nedovoljno upoznate sa ciljevima COF-a, te da ne postoji dovoljno veliko interesovanje za pridruživanje takvom savezu organizacija. Takođe, navedeno je da su prethodne upravljačke strukture COF-a nedovoljno kvalitetno obavljale svoj posao, što je dovelo do toga da COF ne broji reprezentativan broj omladinskih organizacija i samim tim ne predstavlja stavove i interese većine omladinskih organizacija u Crnoj Gori.
U tom smislu, dolje potpisane organizacije upućuju sljedeće pitanje trenutnoj upravljačkoj strukturi COF-a, a sve u cilju rješavanja trenutne situacije i sa željom da COF zaista postane forum za pregovore:
Da li je sadašnja upravljačka struktura COF-a spremna da dozvoli svim zainteresovanim omladinskim organizacijama iz Crne Gore da učestvuju u procesu ,,oživljavanja” COF-a, time što bi im se omogućilo učešće u pripremanju novog Statuta, Pravilnika o radu i planiranju drugih bitnosti za budući rad i razvoj COF-a, te organizovanju konstitutivne sjednice Skupštine?
U nadi da ćete prepoznati važnost pokretanja ovog procesa, saopštavamo da je svima nama u cilju da COF bude ojačana buduća zajednička platforma za uspostavljanje komunikacije između samih omladinskih organizacija, odnosno saradnje sa relevantnim državnim i lokalnim institucijama.
COF mora biti platforma gdje će sve omladinske organizacije imati jednako pravo glasa i gdje će iste moći da predlože dobra rješenja i prakse. U odnosu na takav cilj, vrlo je bitno da se svim zainteresovanim organizacijama omogući učešće u pomenutom procesu, kako bi se popravio negativan imidž koji COF trenutno ima i otvorio put za razvoj.
Kako bi pomenuta rješenja zaživjela, potrebno je da se ,,bace okovi” prošlosti kojima COF trenutno robuje i da se krene ispočetka. Nova konsitutivna sjednica Skupštine COF-a može biti novi početak za ovu organizaciju i novi list za mlade u Crnoj Gori.
Potpisnice pisma:
• Bjelopoljski demokratski centar – Bijelo Polje, Zdravko Janjušević
• NVO Aktivna zona – Cetinje, Miloš Marković
• NVO CAZAS – Podgorica, Sanja Šišović
• NVO Centar za javne politike – Podgorica, Jelena Milićević
• NVO COSMO – Podgorica, Andrijana Radović
• NVO Džonatan Livingston – Cetinje, Dejana Rudović
• NVO Građanski kreativni centar – Cetinje, Dejana Dizdar
• NVO 4 life – Podgorica, Saša Mijović
• NVO Lovćen – Cetinje, Filip Stanojević
• NVO My Way – Cetinje, Sandra Perović
• NVO Naša budućnost – Nikšić, Ilinka Otašević
• NVO Prima – Podgorica, Aida Perović-Ivanović
• NVO Trening centar TARABA, Bojana Laković
• Odred izviđača ,,Njegoš” – Podgorica, Milan Mijajlović
• Omladinski klub – Berane, Ana Šćekić
• Omladinski klub – Nikšić, Miroslav Stanišić
• Omladinski kulturni centar – Herceg Novi, Vedran Krnić
• Radoš Mušović, predstavnik civilnog sektora u EU-CG Zajednickom konsultativnom odboru u okviru Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, izvještilac za stanje u civilnom sektoru
• Savez izviđača Crne Gore – Podgorica, Peko Vukadinović
• Unija mladih preduzetnika Crne Gore– Podgorica, Uroš Bulatović