Istraživanja sprovedena u Crnoj Gori pokazala su da mladima, kao i ostalim kategorijama stanovništva stoje na raspolaganju različite mogućnost za ostvarivanje komunikacije i saradnje sa donosiocima odluka u državnoj upravi. Međutm, većina zakonom propisanih kanala ostaje živa samo na papiru, dok se tek poneki zaista koriste.

Većina stanovništva, pa i mladi, ne ostvaruju interakciju sa vlastma na lokalnom i nacionalnom nivou iz različith razloga: nisu informisani o mogućnostma za saradnju, nisu dovoljno osnaženi da proaktvno pokreću dijalog za rješavanje problema sa kojima se suočavaju ili ne vjeruju da njihovo učešće može utcati na konačne odluke i njihove ishode.

Mladi sa invaliditetom, mladi sa sela, kao i siromašne mlade osobe su u posebno osjetljivom položaju, zbog fizičke nedostupnost prilaza javnim insttucijama, tehničke neprilagođenost portalima elektronske uprave, kao i borbe sa egzistencijalnim pitanjima, zbog čega ne raspolažu modernim sredstvima komunikacije ili gube motvaciju.

Dodatna prepreka sa kojom se mladi ljudi u našoj zemlji suočavaju je i uvriježeno, stereotpno mišljenje da oni nisu dovoljno informisani, obrazovani i iskusni da bi bili konsultovani o „ozbiljnim temama“.

Mladi građani Crne Gore, uprkos izazovima, u sve većem broju koriste prilike da se njihov glas čuje, razumije i uvaži.

Partnerstvo otvorenih vlada – POV (eng. Open Government Partnership – OGP) je svjetska inicijatva čija je misija da se obezbijedi konkretna posvećenost vlada unapređenju transparentnosti, osnaživanju uloge javnosti u procesu kreiranja politka, borbi protv korupcije i afrmaciji upotrebe novih tehnologija. Vlade potpisnice su se formalno obavezale da budu primjer dobrog upravljanja kroz jačanje saradnje sa svojim građanima i građankama. Inicijatva je pokrenuta od strane predsjednika SAD-a Baraka Obame i predsjednice Brazila Dilme Rusef.

Partnerstvo je formalno počelo sa radom u septembru 2011. godine, kada su osam zemalja osnivača inicijatve (Brazil, Indonezija, Meksiko, Norveška, Filipini, Južna Afrika, Velika Britanija i SAD) prihvatle Deklaraciju otvorenih vlada i objavile akcione planove svojih država. Želju da pristupe Partnerstvu otvorenih vlada izrazile su još 43 države, među kojima i Crna Gora, u skladu sa principima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Konvencije UN-a o borbi protv korupcije i drugim instrumentma za zaštitu ljudskih prava. Od momenta osnivanja do danas, broj zemalja potpisnica je porastao sa osam na sedamdeset.

Da bi postale član POV, zemlje moraju da prihvate Deklaraciju otvorenih vlada, i da dostave konkretan Akcioni plan koji je pripremljen u skladu sa principima inicijatve, konsultuju civilni sektor za mišljenje, te dostavljaju nezavisna mišljenja o napretku ostvarenom kroz mjere iz Akcionog plana.

Sve zemlje potpisnice su se obavezale da će sprovoditi aktvnost kojim će odgovorit na tzv. velike izazove uprava svijeta:

  1. Poboljšanje pružanja javnih usluga – što uključuje različite usluge iz sektora zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, komunalne usluge, elektrodistribuciju i telekomunikacije, kao i ostale slične servise;
  2. Povećanje integriteta javnih službi, odnosi se na mjere za borbu protv korupcije i za javnu etiku, pristup informacijama, reformu fnansiranja, slobodu medija i civilnog društva;
  3. Integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organima vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rad organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.
  4. Djelotvornije upravljanje javnim resursima, sprovođenjem mjera koje se tiču budžeta, nabavki, korišćenja prirodnih resursa i inostrane pomoći;
  5. Stvaranje sigurnijih zajednica, uključuje mjere za povećanje javne bezbjednosti i sigurnosti, upravljanje prirodnim nepogodama i rizicima za životnu sredinu; i
  6. Jačanje korporatvne odgovornost odnosno odgovornost privrednih društava, što uključuje mjere koje se tiču društvene odgovornost privrede u odnosu na npr. životnu sredinu, korupciju, zaštitu potrošača i angažovanje lokalnih zajednica.

Publikaciju možete preuzeti ovdje: Otvorene vlade priručnik